Με αυξημένο κόστος τα νέα τρίμηνα γραμμάτια του Δημοσίου

Διενεργήθηκε σήμερα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση διαμο¬ρφώ¬θηκε στο 2,18% και υποβλήθηκαν συνολικές πρשּׁ¬σφο¬ρές ύψους 1.476 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά¬λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κᬬθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 στις 12μ.μ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.