Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για ασφαλιστικές εισφορές και συντάξεις

Στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης συμβάλλουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

Ειδικότερα, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, υιοθετείται ένα καινοτόμο και ανταποδοτικό σύστημα ελεύθερης και ευέλικτης επιλογής ασφαλιστικών εισφορών. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται έξι κατηγορίες εισφορών (από το πρώτο κατώτατο έως έκτο ανώτατο), αποσυνδεδεμένες από το εισόδημα, από τα έτη ασφάλισης (κλάσεις) και από τον κατώτατο μισθό.

Παρέχεται ελευθερία και ευελιξία στον κάθε ασφαλισμένο να επιλέγει το επίπεδο των εισφορών, που θα καταβάλει, το οποίο θα μπορεί να το διαφοροποιεί ετησίως, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά του και την προσδοκία του για μελλοντική σύνταξη. Η επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καθορίζει και το επίπεδο των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών.

Για τους νέους ασφαλισμένους (ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ, με έως πέντε έτη ασφάλισης) θεσπίζεται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών.

Ο κάθε ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα το επίπεδο των εισφορών του για το επόμενο έτος. Η επιλογή του επιπέδου των εισφορών καθορίζει και το επίπεδο των συντάξιμων αποδοχών και της μελλοντικής σύνταξης.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, «οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται, όσο υψηλότερη είναι η επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, μέσω των συντελεστών αναπλήρωσης, ενώ οι εισφορές υγείας διατηρούνται σταθερές από τη δεύτερη κατηγορία και άνω. Η καινοτόμος αυτή παρέμβαση δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την ένταξη μεγαλύτερου αριθμού ασφαλισμένων σε ανώτερο του δεύτερου επιπέδου εισφορών. Η προσαύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης καθιστά τις ανώτερες κατηγορίες εισφορών περισσότερο ελκυστικές, διότι οι αυξημένες εισφορές, που καταβάλλει ο ασφαλισμένος, ενισχύουν την ανταποδοτική παροχή, ήτοι τη μελλοντική σύνταξη».

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ κατατάσσονται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές κατηγορίες – Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

1η κατηγορία: 155

2η κατηγορία: 186

3η κατηγορία: 236

4η κατηγορία: 297

5η κατηγορία: 369

6η κατηγορία: 500

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2020, θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, της οποίας το ποσόν της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί σε 93 ευρώ.

Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι για πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή η επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μίας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται, επίσης, ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και του 39 Α για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον ΕΦΚΑ δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από 1/1/2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται η συμπλήρωση πέντε ετών.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Από 1-1-2023 έως 31-12-2024, τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος, με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1-1-2025 και εφεξής, τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8.

Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ.

Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Για τους αγρότες, εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές αρχές με τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (αποσύνδεση εισφορών από το εισόδημα και τα χρόνια ασφάλισης).

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται, από την 1η Ιανουαρίου 2020, σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες για το 2020

1η κατηγορία: 87

2η κατηγορία: 104

3η κατηγορία: 132

4η κατηγορία: 166

5η κατηγορία: 207

6η κατηγορία: 280

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση, όμως, η μετάταξη από μία κατηγορία σε άλλη θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν την εισφορά υπέρ Αγροτικής εστίας, η οποία συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς

Διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει για τους μισθωτούς σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έως πέντε ποσοστιαίες μονάδες, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2020, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, επιδιώκεται η ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της συνολικής απασχόλησης.

Συντάξεις

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, για τους συνταξιούχους, ενισχύεται ο βαθμός ανταποδοτικότητας, μέσα από την προσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ενώ οι επικουρικές συντάξεις, με βάση την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη, συνεχίζουν να καταβάλλονται, από την 1η Οκτωβρίου 2019, στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014, το δε καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση για λήψη επικουρικής και εφάπαξ παροχής για όσους δεν προβλέπεται – Τι θα ισχύσει για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής

Σύμφωνα με διάταξη του σχεδίου νόμου, θεσπίζεται προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση για λήψη επικουρικής και εφάπαξ παροχής για όσους ασφαλισμένους δεν προβλέπεται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση.

Επιπροσθέτως, θεσμοθετούνται τρεις κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για την επικουρική και αντίστοιχα τρεις κατηγορίες ελεύθερης επιλογής εισφορών για το εφάπαξ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, όπως υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση, ενισχύεται το εισόδημα του ασφαλισμένου κατά την αποχώρηση από την ενεργό απασχόληση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβλήθηκαν, λόγω της εφαρμογής του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης και τήρησης ατομικών λογαριασμών για τις εισφορές που καταβάλλονται.

Τέλος, απαλείφεται η προϋπόθεση της ύπαρξης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής. Με την επί της ουσίας κατάργηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής αφενός μεν επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων αφετέρου δε το μέτρο αυτό έχει θετικό πρόσημο για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου, ανεξάρτητα σε ποιον εντασσόμενο φορέα ήταν αυτοί ασφαλισμένοι και, σε κάθε περίπτωση, απλοποιεί και συντομεύει τη διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής, ιδίως σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.