Πλαστικά Θράκης: Εγκρίθηκε διανομή κερδών συνολικού ποσού 2,5 εκατ. ευρώ

Τη διανομή κερδών συνολικού ποσού 2.500.262,00 Ευρώ (μικτό ποσό) ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου.

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 και η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO S.A." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τριανταένα (31) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες 31.680.404 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,43% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 322.688 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Ειδικότερα, επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διανομή κερδών από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού 2.500.262,00 Ευρώ (μικτό ποσό).

Δικαιούχοι είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής.