Εθνική Τράπεζα: Δεν θα θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής ο πρόεδρος του ΔΣ Κώστας Μιχαηλίδης

Tην απόφασή του να μην υποβάλει υποψηφιότητα για επανεκλογή στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, το 2021, οπότε και λήγει η θητεία του, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΔΣ Κώστας Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, θεωρεί την απόφασή του ως το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός σημαντικού κύκλου στον μετασχηματισμό της Τράπεζας.

Το ΔΣ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη σημαντική συμβολή του προέδρου του ΔΣ στην πρόοδο της Τράπεζας κατά τα τελευταία έτη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κώστα Μιχαηλίδη, η Τράπεζα ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα μετασχηματισμού με στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής της και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για αλλαγή προς ένα πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου μία προσφάτως ορισθείσα και δυναμική εκτελεστική ομάδα επιταχύνει την αλλαγή της Τράπεζας με δημιουργικότητα, ομαδική εργασία και κοινό όραμα. Κατά τα τελευταία τρία έτη, τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας βελτιώθηκαν κι αντιμετωπίστηκαν προϋπάρχοντα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βελτιώθηκε επίσης σημαντικά η εστίαση στις δικλείδες ασφαλείας, την κανονιστική συμμόρφωση και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

Το ΔΣ υπογράμμισε την αδιάλειπτη συμβολή του προέδρου του ΔΣ στη διασφάλιση ενός ισχυρού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για την Τράπεζα και τον Όμιλο.

Κατά τα τελευταία έτη, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το ΔΣ έχει συλλογικά αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αναμόρφωση των Επιτροπών του και η σύσταση της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένη εποπτεία επί ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και κουλτούρας, καθώς και επί Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών µε τη Διακυβέρνηση (ESG) πρωτοβουλιών.

Σημαντικές δεξιότητες προστέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την τεχνολογία και τα ψηφιακά θέματα. Ιδρύθηκε, επίσης, Συμβούλιο Πληροφορικής και Καινοτομίας που υποστηρίζει το ΔΣ και θεσπίστηκε ο ρόλος του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου. Προς διευκόλυνση της ομαλής διαδοχής και της μετάβασης των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΔΣ, ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε από το ΔΣ να εκκινήσει κατάλληλη διαδικασία διαδοχής. Η εν θέματι διαδικασία θα ευθυγραμμισθεί με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις πολιτικές της Τράπεζας, και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Το ΔΣ επιβεβαίωσε την αναγνώρισή του προς τον πρόεδρο του ΔΣ με θερμές ευχαριστίες για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες και την αφοσίωσή του κατά τα τελευταία τρία και πλέον έτη και ζήτησε από τον κο Μιχαηλίδη να παραμείνει στη διάθεση της Τράπεζας ως επίτιμος σύμβουλος για περίοδο έξι μηνών μετά τη διαδοχή του. Ο κ. Μιχαηλίδης σχεδιάζει να επιδιώξει άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα.