Εθνική Τράπεζα: Αύξηση κερδών μετά από φόρους 34%, στα €622 εκατ. το α’ εξάμηνο

Κέρδη μετά από φόρους ενισχυμένα κατά 34% σε ετήσια βάση, στα 622 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α' εξάμηνο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν μάλιστα αύξηση 58% σε ετήσια βάση, στα 208 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 4 δισ. ευρώ και πιο ειδικά το υπόλοιπο NPEs μετά από προβλέψεις υποχώρησε στο 1,4 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17%.

Η ολοκλήρωση, μάλιστα, της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε ~18,8%.

Πιο ειδικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση, «τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 34,3% σε ετήσια βάση, σε €614 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021. Η ενίσχυση της κερδοφορίας μας αντανακλά τη βελτίωση των οργανικών εσόδων, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων.

Εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €0,4 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2020, τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 60,0% σε ετήσια βάση, σε €195 εκατ..

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση, στα €562 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021, αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ, καθώς και της ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 10μ.β. από την αρχή του έτους.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία (+€1,2 δισ. σε ετήσια βάση), καθώς διατηρείται η δυναμική στις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής και η παραγωγή νέων δανείων Λιανικής Τραπεζικής αρχίζει να ανακάμπτει (>2,5 φορές ετησίως), αν και από χαμηλή βάση.

Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν αύξηση κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση, στις 209μ.β. το Β’ τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €130 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021, ενισχυμένα κατά 10,2% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+22,3% σε ετήσια βάση) και τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+10,9% σε ετήσια βάση), καθώς και της εντυπωσιακής ενίσχυσης των προμηθειών από δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής (+59,0% σε ετήσια βάση). Σε επίπεδο τριμήνου, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις ισχυρές χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €448 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ ύψους €209 εκατ., καθώς και την πώληση χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) και το κλείσιμο θέσεων σε παράγωγα προϊόντα συνολικού ύψους €286 εκατ..

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση, σε €353 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής μείωσης των δαπανών προσωπικού (-15,2% σε ετήσια βάση). Η τελευταία αποτυπώνει το όφελος των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019 και του 2020 που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας κατά 900 περίπου άτομα εντός του 2020 και κατά επιπλέον 200 περίπου άτομα εντός του Α’ εξαμήνου 2021.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €70 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2021 (109μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις) έναντι €75 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021. Το Α’ εξάμηνο 2021, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €145 εκατ., ήτοι 113μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.